Blog

Subsidie voor teamontwikkeling

Vanaf 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert het Europees Sociaal Fonds een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:
– Bedrijfs-of organisatiescan
– Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
– Gezond en veilig werken
– Leercultuur voor werknemers
– Aanpassen organisatie van het werk
– Interne en externe mobiliteit
– Flexibele werkcultuur
– Arbeidstijdenmanagement

Er is voor het thema duurzame inzetbaarheid in dit aanvraagtijdvak maximaal 22 miljoen beschikbaar. De subsidie per project bedraagt ten hoogste 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is één project mogelijk, met een maximale subsidie van € 10.000,-, waar het bedrijf hetzelfde bedrag bij moet leggen. 50% van de kosten van een externe adviseur zijn subsidiabel, voor een periode van 12 maanden.
De aanvraag moet tenminste € 6.000,- subsidie omvatten, en mag uitsluitend betreffen de advisering en begeleiding door de adviseur. Het subsidiabele adviestarief is ten hoogste € 100,- per uur, overige kosten van de adviseur worden niet vergoed. Te betalen BTW wordt niet gesubsidieerd. Als bij de einddeclaratie blijkt dat het project totaal minder dan € 12.000,- heeft gekost, wordt de subsidie alsnog níet toegekend.

Het aanpassen van de organisatie van het werk, zoals de begeleiding en coaching van zelfstandige teams, valt onder deze subsidieregeling. In de toelichting in de Staatscourant Nr. 19322 van 2014 staat daarover oa. het volgende:

– Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid […] Aanvragers kunnen advies inwinnen over het ontwerpen en implementeren van maatregelen die medewerkers actief betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk. Deze maatregelen leiden tot verhoging van de betrokkenheid van medewerkers en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Mensen leveren daardoor betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Te denken valt aan het in overleg met medewerkers schrappen van dubbel werk, bureaucratische rompslomp, of werkwijzen die leiden tot faalkosten. Ook kan gedacht worden aan het leggen van verantwoordelijkheden op het niveau van teams of afdelingen.

De regeling is een mooie stimulans om met de hulp van een externe coach of adviseur te werken aan de ontwikkeling van uw teams en organisatie. Natuurlijk denk ik graag met u mee over een mogelijke invulling van de ontwikkeling van teams in uw organisatie.

Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

0
  Verwante berichten